You are here

Terms of sale

Ogólne Warunki Sprzedaży Korporacji Budowlano - Handlowej AKORD Hernas, Komorowski sp. j. z siedzibą w Krakowie

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez spółkę Korporacja Budowlano – Handlowa AKORD Hernas, Komorowski sp. j. z siedzibą w Krakowie, z wyłączeniem nabycia towarów na cele niezwiązane z działalnością zawodową lub gospodarczą (sprzedaż konsumencka).

Użyte w dalszej części Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:

Sprzedający- Korporacja Budowlano – Handlowa AKORD Hernas, Komorowski sp. j. z siedzibą w Krakowie,

Kupujący - podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży,

Strony - Sprzedający i Kupujący,

OWS - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży,

Towar - wszelkie towary oferowane przez Korporację Budowlano – Handlową AKORD Hernas, Komorowski sp. j. z siedzibą w Krakowie,

Umowa - umowa sprzedaży towarów,

Dostawca - partner handlowy Sprzedającego, dostarczający mu towar,

Odbiór - jakiekolwiek fizyczne przekazanie towaru Kupującemu lub osobie trzeciej upoważnionej przez Kupującego lub przewoźnikowi, potwierdzone pisemnie przez Kupującego lub upoważnioną osobę trzecią lub przewoźnika,

Przewoźnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług przewozu,

Ubezpieczyciel - firma, w której Sprzedający ubezpiecza swoje wierzytelności.

 

Niniejsze OWS są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie sprzedaży towarów oraz stanowią integralną część wszystkich Umów. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.

OWS udostępniane są Kupującym w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.kbhakord.pl., a na każde żądanie w formie pisemnej w siedzibie Korporacji Budowlano – Handlowej AKORD Hernas, Komorowski sp. j. oraz jej oddziałach. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą przyjęcie przez Kupującego OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i Umów, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

Postanowienia niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej Umowy wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

 

§ 2. Zawarcie umowy

 

Zawarcie Umowy następuje na podstawie pisemnego zamówienia Kupującego, z tym że Umowa zostaje zawarta dopiero z momentem pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia, w tym także faksem lub e-mailem.

W przypadku potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia ze zmianami lub zastrzeżeniami, Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Kupującego, iż akceptuje ofertę ze zmianami lub zastrzeżeniami. W przypadku, kiedy w terminie 3 dni Sprzedający nie otrzyma potwierdzenia, iż Kupujący akceptuje ofertę ze zmianami lub zastrzeżeniami uważa się, że Umowa nie zostaje zawarta a Sprzedający nie jest dłużej związany złożoną ofertą.

Ustne porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem Umowy lub złożeniem oferty nie są dla Stron wiążące, o ile nie zostaną potwierdzone w formie pisemnej lub elektronicznej.

Wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy Stronami dla ważności zawarcia Umowy lub jej zmiany winny być doręczone drugiej stronie w formie pisemnej, w tym także za pośrednictwem faksu lub e-maila, a dotyczy w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień.

W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, a dotyczących Dostawcy lub producenta towaru, Sprzedający nie będzie mógł wykonać Umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.

 

§ 3. Warunki płatności

 

Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty cenę w terminie wskazanym na fakturze VAT wystawionej przez Sprzedającego. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto Sprzedającego.

Jeżeli po zawarciu Umowy, ale przed jej wykonaniem przez Sprzedającego wystąpią okoliczności niezależne od Sprzedającego, uzasadniające podwyższenie ceny towaru takie jak np. nagła podwyżka ceny towaru przez producenta, podwyższenie cła, wprowadzenie dodatkowych opłat celnych lub innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru, przy czym zobowiązany jest wskazać przyczynę podwyższenia ceny. Podwyższenie ceny towaru nie może być wyższe niż faktyczny wzrost składników mających wpływ na wysokość ceny.

Ceny wskazane przez Sprzedającego są cenami netto i zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg aktualnie obowiązujących stawek.

W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą zadłużenia wynikającego z zawartej Umowy, Sprzedający ma prawo wstrzymania się z wykonaniem Umowy do momentu zapłaty przez Kupującego wymagalnych kwot zadłużenia wraz z ustawowymi odsetkami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

Sprzedający będzie uprawniony do kontynuowania współpracy z Kupującym, mimo zaistnienia zaległości w zapłacie zadłużenia, po uzgodnieniu z Kupującym i zaakceptowaniu dodatkowych zabezpieczeń.

Ceny towarów nie obejmują kosztów dostarczenia towarów do Kupującego, o ile strony nie umówiły się inaczej.

Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do dokonania potrącania swoich wierzytelności, w tym wierzytelności nabytych od osób trzecich względem Sprzedającego z wierzytelnościami Sprzedającego wobec Kupującego chyba, że Sprzedający wyrazi na to pisemną zgodę.

 

§ 4. Zastrzeżenie prawa własności

 

Prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty przez Niego całości ceny na rzecz Sprzedającego.

W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny za towary objęte Umową ponad 21 dni, Sprzedający uprawniony jest wedle swego wyboru, niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy i żądać zwrotu odebranych, a niezapłaconych w terminie towarów lub też żądać zapłaty ceny sprzedaży i naprawienia ewentualnej szkody wynikłej z opóźnienia.

Kupujący zobowiązany jest w przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od Umowy oraz żądania przez Sprzedającego zwrotu towaru, na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie towary, za które nie dokonał wpłaty ceny w ciągu 7 dni roboczych od chwili skierowania takiego żądania przez Sprzedającego, przy czym zwrot obejmuje załadunek, transport i rozładunek towaru w miejscu wskazanym przez Sprzedającego.

 

§ 5. Informacje o towarach – oferty i zamówienia

 

Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie Strony.

Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Sprzedającego i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie.

Jeśli w zamówieniu nie zostały w całości lub części określone parametry normatywne lub jakościowe towaru, będzie ono zrealizowane przy wykorzystaniu zwyczajnego towaru, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi.

 

§ 6. Wykonanie przedmiotu umowy – odbiór towaru

 

Podczas realizowania dostaw, ze względu na charakter oferowanych wyrobów, Sprzedający zastrzega sobie margines dokładności ilościowej w realizacji zamówienia na poziomie plus/minus 10 % w przypadku wyrobów standardowych i plus/minus 20% w przypadku wyrobów niestandardowych.

Towar może zostać odebrany przez Kupującego na swój koszt i we własnym zakresie lub Towar może zostać dostarczony Kupującemu przez Sprzedającego na jego koszt. Sposób, miejsce i termin dostarczenia lub odbioru towaru Strony każdorazowo ustalają między sobą na piśmie, faxem lub e-mailem.

Termin dostawy towaru może ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Stron, np. nieterminowej dostawy towarów przez dostawców Sprzedającego, wystąpienia siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy Sprzedającego (np. brak prądu), opóźnienia transportowego i celnego, blokady dróg, ograniczenia czasowego w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedoboru energii elektrycznej, niedoboru materiałowego i surowcowego itp. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedającego z ww. przyczyn powoduje, iż Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania Umowy.

Kupujący zobowiązuje się zbadać towar przy jego odbiorze pod względem ilościowym, jakościowym oraz zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w Umowie czy wykazaną na fakturze VAT. Sprawdzeniu podlega także dołączona do towaru dokumentacja techniczna.

Po zbadaniu towaru podpisany zostanie przez Kupującego lub pisemnie upoważnioną przez Kupującego osobę dokument wydania towaru. Podpisanie dokumentu wydania towaru jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności towaru z zamówieniem oraz brakiem wad.

Koszt załadunku towaru oraz transportu spoczywa na Sprzedającym, a koszt rozładunku na Kupującym.

Towary sprzedawane jako niepełnowartościowe nie podlegają zwrotowi i reklamacji jakościowej. Wyłączona zostaje również odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do dostarczanego towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub Umowie. Sprzedający nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.

Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go upoważnionej do odbioru towaru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.

W przypadku braku szczegółowych uzgodnień między Stronami co do sposobu dostawy towarów, dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedającego.

 

§ 7. Siła wyższa

 

W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Umowy ulega zawieszeniu przez czas jej trwania.

Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie okoliczności, na które Strony nie mają wpływu i nie mogą być przewidziane, a w tym w szczególności: strajk, powódź, pożar, powstanie zbrojne, eksplozja, trzęsienie ziemi, rozruchy, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedającego (np. brak prądu), opóźnienia transportowe i celne, blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobór energii elektrycznej, niedobór materiałowy i surowcowy itp.

O fakcie wystąpienia siły wyższej Strona nią objęta jest obowiązana powiadomić pisemnie, faxem lub e-mailem drugą Stronę, przesyłając jej dodatkowo potwierdzenie właściwego organu o jej wystąpieniu i przewidywanym okresie trwania.

W przypadku nieprzerwanego występowania siły wyższej trwającego dłużej niż 3 miesiące, Strony mają prawo odstąpienia od realizacji wiążącej je Umowy bez negatywnych konsekwencji.

 

§ 8. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady towaru

 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty przez Kupującego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta

Sprzedający nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego Umową leży wyłącznie po stronie Kupującego.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru przez Kupującego.

Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez Kupującego wszelkich zaległych należności.

Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nie ukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu.

Zgłaszanie przez Kupującego reklamacji ilościowych i jakościowych powinno nastąpić natychmiast przy po odbiorze towaru pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

Zawiadomienie przez Kupującego o wadzie towaru musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru nie później niż w ciągu 5 dni po stwierdzeniu wady, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu Sprzedającemu na każde jego wezwanie. Jeżeli towar został przez Kupującego przetworzony, odpowiedzialność Sprzedającego za wady towaru wygasa.

Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z tym zastrzeżeniem, iż ww. termin może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności potwierdzenia istnienia wady i jej przyczyn poprzez przeprowadzenie ekspertyzy technicznej. W takim przypadku Sprzedający zajmie stanowisko, co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.

W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedającego dodatkowych wydatków, Sprzedający ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedającego.

Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru Kupującemu.

Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za zakupiony towar.

Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń względem Sprzedającego z wierzytelnościami Sprzedającego wobec Kupującego

 

§ 9. Odpowiedzialność Kupującego za opóźnienie w odbiorze towaru i płatnościach

 

W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za zakupiony towar, zobowiązany on jest do zapłaty Sprzedającemu ustawowych odsetek za zwłokę.

W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze towaru przekraczającego 14 dni od uzgodnionego między Stronami terminu odbioru, Sprzedający wyznaczy Kupującemu dodatkowy, 14-dniowy termin jego odbioru. Sprzedający może obciążyć Kupującego karą umowną za opóźnienie w odbiorze towaru w wysokości do 1% wartości nieodebranego towaru za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna liczy się od dnia, w którym upłynął dodatkowy termin odbioru.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i obciążenia Kupującego karą umowną w wysokości stanowiącej różnicę między uzgodnioną ceną towaru a bieżącą ceną złomu.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, w terminie 3 dni Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej.

Sprzedający wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru Kupującemu z powodu opóźnienia w dostawie towaru od jego Dostawcy.

Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego Umową.

Sprzedający dopuszcza zwrot towaru w oparciu o odrębną umowę zawartą na piśmie między Stronami. Warunkiem zwrotu towaru jest brak ich uszkodzenia, identyfikowalność oraz niekwestionowane pochodzenie od Sprzedającego, a w przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być zwrócone w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

Strony mają prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, na mocy pisemnego porozumienia zaakceptowanego przez obie Strony.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

Wszelkie ewentualne spory między Stronami rozpatrywać będzie rzeczowo właściwy sąd powszechny w siedzibie Sprzedającego.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWS Strony będą stosować wyłącznie przepisy prawa polskiego.

Wyłączona zostaje cesji praw wynikających z zawartej z Dostawcą umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedającego.

W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

Kupujący akceptując OWS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą.

 

Kraków, dnia 01 styczeń 2009 r.

Promocje

  • aluminium painted foil 0,25 x 400 RAL8004/RAL9005  
    Dostępność: Kraków

Settlement prices LME

Notowania metali (aktualizowane raz dziennie)
Nazwa Cena
[USD/tona]
Zmiana
dzienna
Data
wyceny
 Aluminium 2177,00 0,60% 29 lis
 Cyna 23110,00 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 -0,87% 29 lis
 Miedź 8383,00 1,28% 29 lis
 Nikiel 16657,00 1,25% 29 lis
 Ołów 2117,00 -0,47% 29 lis
 Stopy aluminium 1713,00 0,00% 29 lis
Wspierane przez Money.pl